Kõigile neile, kellel Koolielus õppematerjale!!!

Neljapäeval, 24. novembril kella 18.00-19.00 toimub veebiseminar „Vanast uus“, kuhu Koolielu algõpetuse ainemoderaatorid Tiia Salm Jäneda Koolist ja Tuuli Koitjärv Vanalinna Hariduskolleegiumist ootavad neid huvilisi, kes tahaksid oma õppematerjale uuendada.
Registreerumine: http://koolitus.hitsa.ee/training/866

Info veebiseminaride ja veebiseminaride toimumise keskkonna Adobe Connect kohta leiab siit<http://www.haridustehnoloogid.ee/veebiseminarid/>. Toimunud veebiseminaride salvestused leiab arhiivist<http://www.haridustehnoloogid.ee/veebiseminarid/veebiseminaride-arhiiv/>

Algamas on 9. saksakeelne e-konkurss!

9. saksakeelne e-konkurss on seekord teemal “Deutsch in unseren Schulen”/ “Saksa keel meie koolides” ja ootab temaatilisi videkollaaže.

Traditsiooniline saksakeelne e-konkurss, mis on pühendatud kõikide saksa keele õpetajate entusiastlikule õpetamisele ja ESÕS-i 25-ndale tegutsemisaastale, kannab pealkirja „Deutsch in unseren Schulen“/ „Saksa keel meie koolides“ ja toimub 1. detsembrist 2016 kuni 1. märtsini 2017.

E-konkursile oodatakse üheminutilisi videokollaaže individuaalvõistlejatelt kahes kooliastmes ( põhikool ja gümnaasium), mis kajastavad kõike (traditsioone, tunde, projekte, kohtumisi ja muid üritusi), mis on koolides seotud saksa keelega.

Täpsem info ( võistlusjuhend, hindamiskriteeriumid, Padlet-i sein, kuhu palume võistlejatel ise seal antud näite järgi postitada oma videokollaaži) on kirjas traditsioonilises e-konkursi blogis/ https://9esaksakonkurss.wordpress.com/. Samas saab välja printida ka meie e-konkursi posteri.

Kõik meie eelnevad saksakeelsed e-konkursid on olnud edukad. Võistlustöösid võib konkursiblogides jätkuvalt uudistada ja soovi korral tundides või üritustel kasutada. Nii näiteks said Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsi (Tallinn, 2014) osalejad vaadata 6. konkursi „Willkommen in Estland“ võistlustöösid.

Meie konkursse on autasudega toetanud varasemalt Tiigrihüppe SA ja viimastel aastatel HITSA. Alati tänulikud selle eest, kuna osalejad on ka autasude üle siiralt rõõmustanud.

Konkursi eestvedaja ESÕS-i IT-grupp ootab tänavugi huvitavaid võistlustöösid, et saada nautida saksa keele ja IT koostoimimist. Soovime võistlejatele toredaid ja nutikaid ideesid oma võistlustööde loomiseks!
9. saksakeelse e-konkursi korraldaja- ESÕS-i IT grupp

Euroopa keeltepäeva viktoriin!!!

http://edlv.planet.ee/KP2016/

26. septembril tähistatakse kogu Euroopas keeltepäeva. Euroopa Komisjoni esindus Eestis korraldab sel puhul juba üheksandat aastat keeleteemalise veebiviktoriini kooliõpilastele. Et Eestis on käimas merekultuuri aasta, siis on tänavused küsimused ühel või teisel moel seotud mere ja veega.

Peaauhinnaks paneb Euroopa Komisjon välja Lenovo tahvelarvuti. Väiksemaid preemiaid ja meeneid jagavad lastele Eestis tegutsevad välisriikide saatkonnad ja kultuuriesindused.

Viktoriin asub Tallinna Südalinna Kooli kodulehel (www.sydalinna.edu.ee). Viktoriin avaneb 5. septembri hommikul ning vastuseid saab saata 23. septembrini. Viktoriinis on 25 valikvastustega küsimust. Õigesti vastanute vahel loositakse auhinnad välja ning võitjate nimed ja õiged vastused pannakse viktoriini lehele üles Euroopa keeltepäeval, 26. septembril.

Viktoriin toimub koostöös Eesti saksa keele õpetajate seltsi, Eestis tegutsevate välisriikide saatkondade ning Euroopa keele- ja kultuuriinstituutide võrgustikuga EUNIC.

Lisainfo:

Jana Laurend, Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

tel. 626 44 09, e-post: jana.laurend@ec.europa.eu.

Eksperdid leppisid kokku, millised peavad olema õpilaste digioskused

Valminud on digipädevuse mudel, mis kirjeldab ootusi õpilaste teadmistele ja oskustele erinevates vanuseastmetes. Koolidele on mudel abiks uue õppeaasta planeerimisel ja õppematerjalide valikul.

Ministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo sõnul on infoühiskonnas hästi toime tulemiseks vaja digioskusi. „Selle kevade küsitlustulemuste põhjal näeme, et õpilaste hinnangud enda digioskustele on üsna erinevad nii koolide sees kui ka koolide lõikes. Samuti erinevad õpilaste kogemused digilahenduste kasutamisel õppetöös. Digipädevuse mudel annab koolidele ühtse suuna, milliseid digivaldkonna oskusi ja teadmisi õpetada tuleb,“ selgitas Rillo.

Rillo ütles, et kuigi juba praegu arendatakse digioskusi erinevates ainetes, toimub see tihti ühekülgselt. „Näiteks tekstiloomega tegeletakse eelkõige keeletundides, graafikute koostamisega matemaatikas. Selleks, et digioskuste õpetamist mitmekesistada, oleme õpetajate jaoks kokku pannud ka näited, kus kirjeldatakse, kuidas oma ainetes digivõimalusi ja -vahendeid kasutada,“ lausus Rillo.

Digipädevuse mudelis on viis valdkonda – info, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus.

Näiteks peaks sisuloome valdkonnas 3. klassi õpilane oskama juhendaja abil ise luua digitaalseid materjale, nt loovtöid.

Keskhariduse omandanuna aga peaks noor oskama luua lihtsamat veebilehte, lühifilmi vmt.

Isikuandmete kaitsmist silmas pidades on mudelis kirjeldatud, et 6. klassi lõpus peaks õpilane oskama kasutada tugevaid paroole ning mitte avaldama delikaatset infot enda ega teiste kohta avalikus keskkonnas.

Et kaitsta oma tervist, peaks õpilane hiljemalt 3. klassi lõpus oskama valida seadet kasutades õige istumisasendi, kohandada seadme valguse järgi ja nägemist säästvalt ning jälgida ise ka seadme kasutamise aega.

Taust

Digipädevuse mudel valmis Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse eestvedamisel. Näited õpetajatele digipädevuse arendamiseks erinevates ainetes on leitavad e-Koolikotist. Tartu ja Tallinna ülikoolid on alustanud ka digipädevuse hindamismudeli välja töötamisega. Alates 2017/2018. õppeaastast hakkab riik läbi viima digipädevuse tasemetööd, et teadmistest ja oskustest koolidele ning õpilastele endile selgem pilt anda.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.